Angel Investors Thailand

ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับนักลงทุนพบนักธุรกิจ ชุมชนนักลงทุนอิสระ ร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ รวมธุรกิจน่าลงทุน ร่วมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า Electric Hydro power plant,Solar Power,Wind power, New Energy. และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการในเขตประเทศอาเซียน CLMV.

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

นักธุรกิจต้องการขยายตลาดหรือขยายกิจการต้องการทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ หาหุ้นส่วน หาคู่ค้า หาผู้ร่วมทุน

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นักลงทุนร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ แบ่งผลกำไรจากธุรกิจต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่อสร้าง SME ที่มีโอกาสเติบโตให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืน

รวมธุรกิจน่าลงทุน

ทีมงานเราได้รวบรวมธุรกิจต่างๆที่น่าลงทุนโดยเราได้คัดสรรเฉพาะธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เราร่วมลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานโรงไฟฟ้า และธุรกิจด้านเทคโนโลยี online platform

ขยายธุรกิจสำหรับนักธุรกิจ

ขาดสภาพคล่อง

การขาดสภาพคล่องที่เกิดจากผลกำไรสูงแต่ขาดสภาพคล่องจากการเติบโตเร็วของธุรกิจ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มืออาชีพ สร้างยอดขาย ขยายตลาด เพิ่มการเติบโต

เพิ่มการเติบโต

ต้องการขยายกิจการเพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจน่าลงทุนสำหรับนักลงทุน เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า และเทคโนโลยี platform

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบันกับธุรกิจที่จะร่วมลงทุน เพราะบางธุรกิจสามารถเติบโตได้ดีแม้จะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

วิเคราะห์อุตสาหกรรม

วิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรมและสถานการณ์การแข่งขันตลอดจนอนาคตของธุรกิจว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร

วิเคราะห์บริษัท

วิเคราะห์คัดเลือกบริษัทที่ควรลงทุนจากงบการเงินในอดีตถึงปัจจุบันและประสบการณ์ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร รวมถึงขีดความสามารถด้านต่างๆ

จับคู่ร่วมลงทุนทำธุรกิจ

ธุรกิจที่เหมาะสม

นักลงทุน/นายทุนสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของท่านเพื่อร่วมลงทุน โดยเราได้คัดเลือกและรวบรวมธุรกิจน่าลงทุนและแบ่งหมวดหมู่ธุรกิจให้ท่านได้พิจารณาเลือกลงทุน

เงินทุนที่เหมาะสม

นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ SME สามารถขอทุนที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของท่านเพื่อร่วมลงทุนกับนายทุนที่มีเงินทุนเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ

ลงทุนแบ่งผลกำไร

เราจะจัดสรรเงินทุนให้ธุรกิจที่นายทุนต้องการจะลงทุนและเราจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อเจรจาทั้งฝั่งนายทุนและฝั่งนักธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนและตกลงส่วนแบ่งผลกำไร

ลงประกาศผ่านเว็บฟอรั่ม

ประกาศซื้อขาย

ประกาศซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ ผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

ประกาศหานายทุน

ประกาศหานายทุน/ผู้ร่วมลงทุนธุรกิจผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ผ่านระบบเว็บฟอรั่มฟรี

Investment Partner พันธมิตรร่วมลงทุนและนักพัฒนาโครงการ

Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research

Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research (CISPDR) is a stated-owned high-tech enterprise and an international contractor certified by the Ministry of Commerce of China, mainly engaged in engineering survey, planning, design, scientific research, consulting, construction supervision, construction management and EPC contracting for projects in China and abroad.

It successfully completed survey, planning and design for the Three Gorges project and the South-to-North Water Diversion project, two most important hydraulic projects in China.

ICBC BANK (HUBEI) BRANCH IN CHINA

Letter of guarantee (LG) From ICBC BANK (WUBEI) BRANCH IN CHINA.

Amer Finance Group Based in Palestine

THE INVESTOR’S Amer Group the investor is interested in any profitable investment venture e.g. Technology, Real Estate, Renewable Energy, Industrial Production or in the Health Care Sector of Pharmaceuticals and Devices.

AsiaInvest (Member group)

AsiaInvest’s Partners is a group of professional investment Consultants, Brokers & Investors. AsiaInvest’s Partners is established for networking and sharing investment opportunities in emerging markets in Asia.

First Equity Finance Based in Hongkong

First Equity Finance  has participated In a wide variety of projects. Some projects include amusement parks, Eco and green projects, golf courses, hotels and hotel resorts. Manufacturing, residential housing, sports stadia, theme parks, restaurant projects, bar and club projects, transport, water parks, high-tech projects, mining construction, hospital projects, waste management and various other projects in almost 60 countries worldwide.