ร่วมลงทุนในธุรกิจ SME ที่มีโอกาสเติบโต

ธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุน 

1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2. ก่อสร้าง-รับเหมา 
3. ซื้อมาขายไป 
4. ธุรกิจด้านการแพทย์ , เครื่องสำอาง , สุขภาพ 
5. ธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ ด้านเทคโนโลยี IT 
6. ธุรกิจด้านแหล่งน้ำ , การเกษตร
7. ธุรกิจ Tech Startup อื่นๆ
8. ธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ